In onze organisaties hebben macht en politiek een slechte naam. Mede hierdoor krijgen ze niet de aandacht die ze verdienen. Ze geven vaker aanleiding tot karikaturen en overdrijving, dan tot serieuze bespreking. Toch spelen ze een doorslaggevende rol in het functioneren van organisaties. Ze bepalen de besluitkracht van de organisatie en het vertrouwen van de mensen die met elkaar moeten samenwerken.

De Politieke Dimensie biedt trainingen, coaching en advies waarmee organisaties, managers en medewerkers hun politieke vermogens verder kunnen ontwikkelen en bijdragen aan een besluitkrachtige, goed functionerende organisatie.

De Politieke Dimensie De Politieke Diensten De Politieke Blog De Politieke Boeken

Wat is Communicatief Management?

Individuele belangen & organisatiebelangen

Organisaties moeten blijven veranderen, of ze dit nu willen of niet. Veranderingen in de samenleving en de druk van markt en overheid doen een groot beroep op de flexibiliteit van een organisatie. Technologische ontwikkelingen gaan zo snel, dat een organisatie een steeds groter beroep moet doen op de kennis, creativiteit en inzet van haar medewerkers.

De medewerkers zelf zijn in de loop van de jaren steeds hoger opgeleid. Zij zoeken meer uitdagingen in hun werk, meer activiteiten die hun vermogens stimuleren. Hun individuele ontwikkelingswensen leggen ze vast in loopbaanplannen, al dan niet begeleid door HR-counselors. Ze zoeken steeds meer mogelijkheden voor persoonlijke groei in hun werk.

Organisaties en medewerkers stellen dus steeds hogere eisen aan elkaar. Er bestaat dan ook een voortdurende spanning tussen wat goed is voor een organisatie en wat goed is voor de individuele medewerkers. Daarom is het nu, meer dan ooit, van belang dat mensen in staat zijn om in goede samenwerking tot resultaten te komen.

Optimaal samenwerken

Op papier bestaat de ideale groep samenwerkers uit mensen die allemaal exact hetzelfde willen. Ze begrijpen precies wat ze moeten doen. Ze kunnen anderen haarfijn vertellen wat ze van hen verwachten. Ze worden bovendien niet gehinderd door allerlei privé-besognes die de samenwerking belemmeren. Meestal is echter in de werkelijkheid het tegenovergestelde het geval.

Hoe zorg je er nu toch voor dat mensen optimaal kunnen functioneren in een organisatie? Hoe zorg je ervoor dat dit zo blijft, ook bij regelmatig reorganiseren? Hoe vinden mensen elkaar op dezelfde golflengte? Hoe vergroot je het vermogen van mensen om problemen te herkennen, onder woorden te brengen en te bespreken met anderen?

Dergelijke vragen vatten we samen in de centrale vraag van Communicatief Management: hoe zorgen we voor een optimale samenwerking tussen mensen in een organisatie, ook als die voortdurend verandert?

Het antwoord op deze vraag is van wezenlijk belang voor de organisatie als geheel en voor de mensen in de organisatie. Immers, alleen bij een optimale samenwerking blijft een organisatie flexibel, vernieuwend en slagvaardig. Alleen dan zal een organisatie in staat zijn om succesvolle veranderingen in gang te zetten. En mensen werken een belangrijk deel van hun leven. Hun persoonlijke ontwikkelingsmogelijkheden zijn dan ook nauw verbonden met de kwaliteit van hun werk en werkomgeving. In een situatie waar de verhoudingen
verslechteren, het wantrouwen groeit en het cynisme floreert worden mensen in hun persoonlijke ontwikkeling geremd.

Communicatie & Macht

Mensen die samenwerken in een organisatie krijgen altijd te maken met communicatie en met macht. Beide zijn middelen voor het nemen van besluiten.

We spreken over communicatie wanneer mensen proberen om tot consensus te komen en samen besluiten te nemen. Zij wisselen informatie uit, combineren deskundigheden, overleggen, argumenteren en proberen
elkaar te winnen voor hun eigen standpunten. Communicatie is onder meer nodig bij het zoeken naar creatieve oplossingen voor nieuwe problemen. Waar de inbreng van veel verschillende specialisten belangrijk is, daar is communicatie een noodzaak.

We spreken over macht wanneer de ene partij zonder overleg bepaalt en beslist wat er moet gebeuren en waar anderen zich moeten schikken. Daarbij spelen sancties altijd een rol. Ook wanneer partijen verhinderen dat een besluit wordt uitgevoerd, is er sprake van macht. Macht is nodig waar besluiten snel genomen moeten worden. Ze is ook nodig waar stabiele procedures en vaste resultaten van groot belang zijn. Macht is onvermijdelijk voor het maken van ingrijpende en pijnlijke keuzes, wanneer het voortbestaan van de organisatie op het spel staat. Mensen van wie de individuele belangen worden aangetast, zullen immers niet snel instemmen met dergelijke keuzes.

De manier waarop communicatie en macht functioneren in een organisatie, heeft een grote invloed op de kwaliteit van de samenwerking. Beide zijn van grote invloed op de ontwikkelingsmogelijkheden van mensen en daarmee op de ontwikkelingsmogelijkheden van de organisatie.

Met Communicatief Management verbeteren we de samenwerking in een organisatie, door de kwaliteit van macht en communicatie te vergroten. Communicatie is niet per definitie goed en macht is niet per definitie slecht. Een constructieve samenwerking en duurzame verhoudingen in een organisatie vereisen evenwel, dat zowel macht als communicatie een hoge kwaliteit heeft.

De kwaliteit van Communicatie & Macht

Wat betekent dat eigenlijk in de praktijk, 'het vergroten van de kwaliteit van macht en communicatie' en wie moet dat gaan doen?

Iedereen die samenwerkt, neemt deel aan zowel communicatieprocessen als machtsprocessen. Dat betekent dat iedereen in de organisatie, van hoog tot laag, op de een of andere manier invloed heeft op de kwaliteit van deze processen. Iedereen kan dus een bijdrage leveren aan het vergroten van de kwaliteit. De manier waarop dat gebeurt, hangt af van de rol die mensen in deze processen vervullen. Voor alle betrokkenen geldt echter dezelfde voorwaarde: het vergroten van de kwaliteit van macht en communicatie begint met een helder inzicht in de werking van beide.

Communicatief Management biedt dit inzicht. Het maakt zichtbaar in welke vormen we macht en communicatie in een organisatie aantreffen. Het biedt criteria waarmee we de kwaliteit van macht en communicatie kunnen meten. Bovendien laat het zien welke individuele competenties mensen zouden kunnen ontwikkelen om hun bijdrage aan de kwaliteit van machts- en communicatieprocessen te vergroten.